algemene & bijzondere voorwaarden Africa Genius

AfricaGenius_definitief_contours_definitief_contours

DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR PAKKET-REISOVEREENKOMSTEN

Dit document bevat nuttige informatie omtrent uw reis. Gelieve te noteren dat u als reiziger de verplichting heeft kennis te nemen van deze belangrijke informatie. Aarzel niet om contact op te nemen met Africa Genius als u na het lezen nog bijkomende vragen heeft.


Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en de doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst(PRW art. 5, 1°)

§1. De organisator en ook de doorverkoper, verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;

b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën.

c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land van bestemming;

d) de verstrekte maaltijden

e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;

f) ingeval zulks niet duidelijk is,uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep

g) de taal waarin de andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;

h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteiten;

2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die alsnog voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

3° de betalingsmodaliteiten;

4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over geldende formaliteiten op gezondheidsgebied;

6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van eenopzegvergoeding;

7° inlichtingen over de annulering en/of bijstandsverzekeringen;

§2. De professioneeldraagt er zorg voor dat het juiste standaardformulier worden verstrekt aan de reiziger (cfr. PRW art. 6);

§3. De precontractuele informatie die de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeelvan de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij bij wederzijds akkoord van de partijen. (cfr. PRW art. 8).

Artikel 3: Informatie vanwege de reiziger

1. De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de pakketreisovereenkomst.

2. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: De pakketreisovereenkomst (cfr. PRW art. 10-14)

§1.

1° Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst ofbinnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is, deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of een PDF.

2° Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

§2. De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie, zoals vermeld in artikel 2, en de volgende informatie:

1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;

2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis en een bijstandsverplichting heeft;

3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;

4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of om zijn beklag te doen over mogelijke non-conformiteit;

5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;

6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;

7° informatie over de interne klachten-afhandeling;

8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbehandeling;

9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

§3. Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

1° de nodige ontvangstbewijzen;

2° vouchers en vervoerbewijzen;

3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs

§ 1.

1° Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet.

2° In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.

3° Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

a) de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

b) de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of

c) de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

4° Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

§2. Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, zijn de regels inzake wijziging van toepassing.

§3. Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of de PDF, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

§4. In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt, staaft de organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom

1. Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreis-overeenkomst, als voorschot, een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

2. Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeen gekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk één maand voor de vertrekdatum.

3. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of de doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

§1. De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk zeven dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of een PDF, op de hoogte stelt en

2° de eventueel bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

§2. Degene die de pakketreisovereenkomst overdraagt, en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijkaansprakelijkvoor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt, in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de reisorganisator voor de afreis

§1. De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en

2° het om een onbeduidende verandering gaat, en

3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bijv. een mail, een papieren document of een PDF, in kennis stelt.

§2.

1° Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

a) van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;

b) van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;

c) van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;

d) van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en

e) in voorkomend geval, de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

§3. Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

§4. Indien de pakketreisovereenkomst op grond van §2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragenuiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

§1. De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;

b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;

c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of

2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

§2. In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug, zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11: Opzegging door de reiziger

§ 1:

1° De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzeggingkan de reiziger worden verplicht tot betaling van eenopzegvergoeding aan de organisator.

2° In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

3° Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis minus de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

§ 2:

1° De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen.

2° In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

§3. De organisator betaalt, uiterlijk binnen de veertien dagen, alle bedragen terug die door of namens de reizigerzijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12: Non-conformiteit tijdens de reis

§1. De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

§2. Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

1° onmogelijk is, of

2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

3° Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of op een schadevergoeding overeenkomstigartikel 15.

§3.

1° Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken.

2° Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non-conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

§4.

1° Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten, niet kan worden verricht biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit

2° Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.

3° De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

§5.

1° Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken.

2° Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.

3° Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementenverwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/of schadevergoeding

§6. Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreis-overeenkomst,

draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

§7. De beperking van de kosten, zoals bedoeld in §6, is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

§8. De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

§9. De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht.De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

1. De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijnbegrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

2. Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de, door de wet van 21/11/2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

§1. De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

§2. De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

§3. De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

1° de reiziger;

2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen of

3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.


Artikel 16: Verplichting tot bijstand

§1. De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

§2. Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Artikel 17: Klachtenregeling

1. Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet de reiziger deze zo snel mogelijk per duurzame gegevensdrager indienen bij de doorverkoper of reisorganisator.

2. Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de pakketreis-overeenkomst bij de doorverkoper of bij de reisorganisator per duurzame gegevensdrager zijn klacht formuleren.

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen eenverzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.

4. Overeenkomstig de in het reglement beschrevenprocedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 19: Arbitrage of Rechtbank

1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kande eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellenvoor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor rechtbank.

2. De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden; noch als eisende, noch als verwerende partij.

3. De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag meer dan 1250 €, bedraagt. Hij beschikt hiervoorover een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van het per duurzame gegevensdrager bezorgde bericht, waarin wordt aangegeven dat een dossier met vordering vanaf 1250 € werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.

4. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra vier maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil).

5. Geschillen met betrekking tot lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

6. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

SECRETARIAAT VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 129 Brussel
Tel: 02/277 62 15 of 02/277 61 80 (9u tot 12 u) Fax: 02/277 91 00
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be


AfricaGenius_definitief_contours_definitief_contours

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE REISORGANISATOR

Dit document bevat nuttige informatie omtrent uw reis. Gelieve te noteren dat u als reiziger de verplichting heeft kennis te nemen van deze belangrijke informatie. Aarzel niet om contact op te nemen met Africa Genius als u na het lezen nog bijkomende vragen heeft.


Artikel 1 : Algemeen

Door het aanvaarden van de reisbevestiging/ bestelbon verleent de reiziger aan Africa Genius, in de hoedanigheid van reisorganisator, de uitdrukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners.

De reiziger heeft de verplichting kennis te nemen van de inhoud van zijn bestelbon, de algemene en bijzondere voorwaarden en de specifieke landeninformatie van de reisbestemming door Africa Genius in pdf aangeleverd in de offerte en de (pre)contractuele informatie. Hou er rekening mee dat u, na ondertekening van bijhorende bestelbon, akkoord gaat met de integrale inhoud ervan, inclusief de schrijfwijze van alle voor‐ en familienamen zoals vermeld op de officiële identiteitsdocumenten van de reizigers en als dusdanig opgegeven door de reiziger en/of ondergetekende. Alle kosten te wijten aan een verkeerde opgave van namen zijn steeds ten laste van de reiziger. Wij raden u aan om de volledige inhoud waaronder alle voor‐ en familienamen, reisroute, eindbestemming, aankomst‐ en vertrekuren en data door te nemen. Africa Genius zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval hieromtrent eender welk probleem zou kunnen ontstaan.

Artikel 2 : Prijzen

 1. 1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing - vast en alle vermelde diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden
 2. 2. De prijs is in principe aangeduid per persoon (tenzij anders vermeld)
 3. 3. De prijzen bevatten de diensten zoals overeengekomen in de offerte/reisbevestiging
 4. 4. Niet-inbegrepen zijn: kosten voor de reispas, visum, inentingen, verzekeringen, alle persoonlijke uitgaven, fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan
 5. 5. Prijzen die mondeling of telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig
 6. 6. Aan dossiers op aanvraag, behalve indien zij in een vaste boeking resulteren, zijn altijd €50 dossierkosten verbonden
 7. 7. Late offerte-aanvragen (tussen 6 tot 4 weken vóór vertrek) zullen steeds gebaseerd worden op reële beschikbaarheid en het maken van voorlopige reservaties.
 8. 8. Korter dan 4 weken vóór afreis worden geen boekingen aanvaard en dit om de kwaliteit van onze diensten en een correcte administratieve verwerking ervan te kunnen waarborgen
 9. 9. Eventuele supplementaire kosten voor de verzending van de reisdocumenten per snelpost zullen eveneens aan de klant worden doorgerekend. De meeste reisdocumenten kunnen echter worden bezorgd per gewone post of e‐ mail behoudens uitzonderingen.
 10. 10.
  Africa Genius ziet af van haar recht op een eventuele prijsverhoging (en dus ook een vermindering) ten gevolge van verandering inzake de wisselkoers. Echter behoudt ze het recht om eventuele prijsverhogingen door te voeren ten gevolge van een onverwachte stijging in taksen van bepaalde reisonderdelen (zoals luchthaventaksen, fuel- en veiligheidstaksen, plotse vermeerdering van parkgelden vanuit overheidswege van het reisland opgelegd – deze opsomming is niet beperkend) en zelfs na het aanvaarden van de bestelbon (doch nooit na vertrekdatum). Africa Genius zal als goede huisvader waken over het minimaliseren van bijkomende heffingen en zal dit slechts in uiterste onverwachte situaties vorderen. Africa Genius en/of haar doorverkoper houdt zich eraan de ijking waarop deze kosten gebaseerd zijn in het (pre)contractuele stadia mee te delen. Hiermee zorgt Africa Genius voor de nodige transparantie voor de reisonderdelen waarvoor zij een eventuele verhoging kan doorvoeren.
 11. 11. De prijzen zijn berekend op basis van taksen en heffingen, met inbegrip van de luchthaventaksen in vergelijking met de toestand op datum van de te koop aanbieding.

Artikel 3: Formaliteiten

1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar/doorverkoper worden meegedeeld. Hij/zij dient in het bezit te zijn van geldige (niet vervallen) identiteitspapieren voor de gereserveerde reis. De internationale reispas dient geldig te zijn tot minimum 6 maanden na de voorziene terugkeer. Hij/zij dient tevens in te staan voor het eventueel bekomen van de nodige visa. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen spontaan hun nationaliteit mee te delen.

2. Reizen met minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) vereist doorgaans specifieke wettelijke maatregelen en extra reisdocumenten (afhankelijk van de reisbestemming). Africa Genius adviseert hierin volgens de richtlijnen uitgevaardigd door het reisland. Omdat elke gezinssamenstelling uniek is, ligt de verantwoordelijkheid bij de reiziger om de correcte maatregelen te treffen voor het bekomen van de juiste (en eventueel extra) reisdocumenten voor het reizende minderjarige kind. Hiervoor dient hij contact op te nemen met de ambassade van het gekozen reisland in België. Hiervoor houdt de reiziger rekening met het feit dat het verkrijgen van deze documenten tot enkele weken in beslag kan nemen (doch niet ouder mogen zijn dan drie maanden voor vertrek).

3. Bij niet-naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

3. De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. Gezien de organisator geen edische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts.

4. Bij autohuur is een kredietkaart (Visa of Mastercard) (geen debetkaart) op naam van de hoofdbestuurder verplicht en elke bestuurder dient steeds in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs. Africa Genius verstrekt slechts algemene inlichtingen betreffende het rijbewijs en u heeft derhalve de verplichting om zelf de recentste informatie in dit verband bij de bevoegde instanties (ambassade of consulaat van uw vakantieland) te verifiëren. Een internationaal rijbewijs kan bij de gemeente worden aangevraagd en neemt doorgaans maximum 1 week in beslag.

5. Huisdieren kunnen niet meegenomen worden op reis. Dit wegens de strikte maatregelen in de natuurparken in het gekozen reisland.

Artikel 4 : Bagage

Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen.


Artikel 5: Uurregelingen

De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.


Artikel 6: Inschrijven, annuleren en wijzigen

1. Wie andere deelnemers inschrijft is aansprakelijk voor het nakomen van de Algemene en Bijzondere Voorwaarden door de door hem ingeschreven personen.

2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de reisorganisator. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.

3. De annuleringsvoorwaarden zijn als volgt bepaald:

- voor een annulering meer dan 30 dagen vóór vertrek: 25% van de totale reissom met een minimum van €125 per persoon. Voor reeds uitgeschreven vliegtuigtickets wordt 100% in rekening gebracht.

- voor een annulering vanaf 29 dagen tot en met 15 dagen vóór de afreis: 50% van de totale reissom met een minimum van €250 per persoon. Voor reeds uitgeschreven vliegtuigtickets wordt 100% in rekening gebracht.

- voor een annulering vanaf 14 dagen vóór vertrek of bij niet-aanmelding op dag van vertrek: 100% van de totale reissom per persoon met een minimum van €250 per persoon.

In geval van voorafbetaling door de organisator van accommodatie of andere diensten, of volgens specifieke voorwaarden voor cruises, rondreizen, bepaalde hotels, vluchten enz kunnen de annuleringskosten voor deze onderdelen oplopen tot 100%.

4. Kleine wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van onderstaande kosten, naast de normale prijsaanpassing

- tot 30 dagen vóór vertrek: 25 €per persoon

- minder dan 30 dagen vóór vertrek: 60 € per persoon

Onder kleine wijzigingen wordt verstaan: wijziging van leeftijd, kamertype, taal van de reisdocumenten, verblijfsformule en maaltijden, toevoeging van extra diensten of speciale wensen.

Bij een wijziging van de reisdata of gereserveerde transport en verblijfs-accommodaties gelden automatisch de annuleringsvoorwaarden.

5. Indien de annulering of wijziging wordt doorgestuurd op een zaterdag, zondag of feestdag is zij tegenover de organisator slechts tegenstelbaar op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 7: Boeking en betaling

Africa Genius werkt enkel samen met reiskantoren die een verzekering tegen financieel onvermogen en een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid hebben afgesloten. Tevens dient het reiskantoor de Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie en de Bijzondere voorwaarden van de reisorganisator te aanvaarden. Door ondertekening van deze samenwerkingsvoorwaarden bevestigt het reiskantoor hiermee volledig in orde te zijn en het bewijs hiervan op eenvoudige aanvraag aan Africa Genius te willen doorsturen.

DOMICILIATIE

Africa Genius werkt enkel prijsoffertes uit voor reiskantoren die voor het aanvragen van de prijsofferte effectief gedomicilieerd zijn. Reservaties worden ook enkel aanvaard van reiskantoren die voor het maken van de reservatie reeds gedomicilieerd zijn.

1. Indien uw reservatie een optie betreft, houdt dit in dat de plaatsen of kamers, een ander product of dienst voorlopig gereserveerd zijn. De leverancier heeft het recht deze optie om op het even welk moment en zonder voorafgaande verwittiging te annuleren. Ook heeft de betrokken leverancier het recht de prijs zonder voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen. Slechts nadat u bij Africa Genius uw optie bevestigde en de verschuldigde reissom betaald heeft, wordt uw optie omgezet in een definitieve reservatie.

2. Indien uw reservatie op aanvraag is, wil dit zeggen dat Africa Genius geen onmiddellijke beschikbaarheid meer heeft. Africa Genius zal trachten om extra beschikbaarheid te krijgen zodat u deze reis alsnog kan ondernemen. Vanaf het ogenblik van uw aanvraag is deze bestelbon bindend en gelden de normale boekingsvoorwaarden van de reisorganisator.

3. Bij bevestiging van uw reservatie, zal meteen de saldofactuur worden opgemaakt met een voorschot ten belope van 25% van de totale reissom (behoudens afwijkingen vanwege de reisorganisator). Dit voorschot is onmiddellijk betaalbaar per domiciliëring. Vliegtuigtickets worden bij het uitschrijven onmiddellijk gedomicilieerd voor het volledige bedrag.

4. De totale reissom is echter onmiddellijk betaalbaar indien de transporttickets reeds bij boeking worden uitgeschreven. Dit geldt tevens voor een boeking gemaakt minder dan 30 dagen voor vertrek. In beide gevallen zal de saldofactuur onmiddellijk moeten worden betaald.

5. Behoudens deze afwijkingen is het saldo betaalbaar uiterlijk 4 weken voor vertrek. Deze uiterlijke betalingsdatum kan afwijken naargelang de betalingsvoorwaarden van de lokale leveranciers. Het saldo kan enkel per domiciliëring worden betaald.

6. Bij niet-tijdige betaling van het saldo heeft de organisator, na een ingebrekestelling lastens de inschrijver, het recht de pakketreisovereenkomst te verbreken en de contractuele annuleringsvoorwaarden toe te passen.

Voorschotten en facturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % evenals met de wettelijke intresten vanaf de datum van de vervaldag.

7. Africa Genius behoudt zich het recht om afzonderlijke reserveringen voor accommodatie, wagenverhuur en/of vliegtuig-tickets, voor bedragen van minder dan €1.000,op individuele basis te evalueren op de haalbaarheid ervan, mits betaling van €50 dossierkosten.


Artikel 8 : Aansprakelijkheid

1. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.

2. De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang en eindigen op de data waarvoor door Africa Genius reisdiensten werden gereserveerd en die duidelijk omschreven staan in de reisbevestiging. Africa Genius kan niet worden aansprakelijk gesteld voor (gedeeltelijke) reisonderdelen die niet door haar werden gereserveerd.

Artikel 9 : Klachtenregeling

1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis-overeenkomst.

2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft. Alle kosten die verbonden zijn aan de gevolgen van de niet‐naleving van deze meldingsplicht, zijn ten laste van de reiziger.

3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen, bevoegd.

Artikel 10 : Reisbijstandsverzekering

De meeste landen in Afrika die door Africa Genius als reisbestemming aangeboden worden, kunnen voorzien in een degelijke medische verzorging en ondersteuning mits u in het bezit bent van een uitgebreide (medische) bijstandsverzekering. Africa Genius raadt u ten stelligste aan om een degelijke en uitgebreide bijstandsverzekering af te sluiten. Dit is onontbeerlijk.

Africa Genius en/of haar doorverkoper zullen hier de juiste informatie over verstrekken. Gelieve er rekening mee te houden dat jaarverzekeringen via de traditionele mutualiteiten niet of onvoldoende medische dekking geven voor de meeste landen in Afrika.


AFRICA GENIUS (LIC. 9623)

DIJK 49 – 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

BELGIUM

info@africagenius.be www.africagenius.be

Tel: +32 (0)15 65 87 18

Emergency: +32 (0)468 31 87 51

Ondernemersnummer: BE0650.616.909