privacyverklaring Africa Genius


Inleiding
Africa Genius Travel Worldwide neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt Africa Genius uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Africa Genius op het vlak van gegevensverwerking.

Africa Genius, gevestigd te Dijk 49 in Onze-Lieve-Vrouw-Waver, is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens die wij via de website en/of via de reisagent hebben verkregen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming; o.m. de Belgische Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de nieuwe Europese richtlijn ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘GDPR’ in werking tredende op 25 mei 2018.

Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt Africa Genius gegevens?
Africa Genius verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons beroep doet voor de voorbereiding, reservatie en nazorg van uw reis, wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, of wanneer u zich tijdens één van onze eigen events (of evenst in samenwerking met één van onze partners) akkoord verklaart met het gebruik van de door u opgegeven gegevens of wanneer op een andere manier met ons contact opneemt. Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden uw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Africa Genius?
Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de correcte uitvoering van uw reis of andere diensten waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz… en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in, of plannen voor toekomstige reizen of gerelateerde diensten. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding.Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Africa Genius gegevens?
Deze gegevens verwerken wij voor ons klantenbeheer (het correct uitvoeren van uw reis of verlenen van gerelateerde diensten of producten en dus uitvoeren van het contract, rechtstreeks of onrechtstreeks via de reisagent als tussenpersoon, dat wij met u sluiten), direct marketing (om u te informeren over de diensten die wij aanbieden, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Africa Genius?
In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen. Dit is concreet het geval voor de goede uitvoering van uw reis en mogelijke gerelateerde diensten waarvoor u op ons beroep doet.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle/onder controle van Africa Genius. Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw rechten
Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het contact op te nemen met info@africagenius.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Africa Genius uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Beveiliging
Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen.

Africa Genius Travel Worldwide respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Africa Genius Travel Worldwide. Derden hebben geen toegang tot deze administratie. Alleen de personen die hiertoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot de gegevens relevant voor de uitvoering van hun opdracht.

Africa Genius Travel Worldwide heeft de vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u meegedeelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, manipulatie en onbevoegde toegang.

Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang als wij daar op grond van de wet toe verplicht worden. Na afloop van deze periode, zullen we jouw persoonsgegevens veilig verwijderen.

Als Africa Genius Travel Worldwide wordt overgenomen door een andere partij kunnen jouw persoonsgegevens aan de overnemende partij worden overgedragen. In alle andere gevallen worden jouw gegevens niet verstrekt aan derden, behalve indien Africa Genius op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken.

Wijzigingen
Africa Genius behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Contactgegevens
Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacy- en marketingverklaring, dan kan je deze stellen door een e-mail te sturen naar info@@africangenius.be of per brief aan:

Africa Genius Travel Worldwide bvba
Dijk 49
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
+32 (0)15 65 8718

Andere gegevens Africa Genius Travel Worldwide bvba
Licentienummer: 9623
Aangesloten bij VVR
Lid van VVRO
Verzekerd bij Amlin Insurance SE
BE0650 616 909

Vragen?
Wil je meer weten over onze reizen of heb je een andere vraag?
Neem contact met ons op via: +32 (0)15 65 8718 of info@africagenius.be